Wettelijke informatie

Cookiepolicy

1 Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

Pauwels & Partners is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

2 Doel en nut van cookies

Pauwels & Partners wil elke bezoeker van haar website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, over welke cookies Pauwels & Partners gebruikt en de keuze die de bezoeker kan maken over het gebruik van cookies.

Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Pauwels & Partners om uw bezoek aan haar website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, etc.) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die wij verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

3 Soorten cookies gebruikt door Pauwels & Partners

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:
  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:
  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

  1. Functionele cookies:
   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  2. Analytische cookies:
   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  3. Targeting / advertising cookies:
   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

First party cookies

Naam cookieType cookieBewaarduur
october_session
functionele cookie
1 minuut
klarofunctionele cookie1 jaar

Third party cookies

Naam cookieType cookieBewaarduur
_ga
analytische cookie
2 jaar
_gatanalytische cookie1 minuut
_gidanalytische cookie24 uur


Neem kennis van ons Privacyverklaring voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Pauwels & Partners.

4 Beheer van cookies

Als u de website van Pauwels & Partners wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld worden. Zonder ingeschakelde cookies kan Pauwels & Partners geen probleemloos bezoek van haar website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies op browserniveau uit te schakelen.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u terugvinden in de instructies van uw browser of met behulp van de help-functie.

Bij het eerste bezoek aan deze website kan u verder zelf aangeven welke cookies u al dan niet wenst te aanvaarden. Om deze privacyvoorkeuren nadien aan te passen kan u onderaan de website op "Privacyvoorkeuren" klikken.

5 Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers kan u terugvinden in de Privacyverklaring. Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via info@pauwelsadvocaten.be.

Privacyverklaring

1 Waarom deze Privacyverklaring?

Pauwels & Partners hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de GDPR-regelgeving en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Met deze Privacyverklaring willen wij u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen met betrekking tot deze gegevens en op uw rechten dienaangaande.

Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, aanvaardt u deze privacyverklaring onvoorwaardelijk en verleent u Pauwels & Partners uw expliciete toestemming voor mogelijke verwerkingshandelingen.

Pauwels & Partners behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, zonder specifieke kennisgeving. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring op regelmatige basis te raadplegen.

2 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Deze website is een initiatief van:

Pauwels & Partners is de verwerkingsverantwoordelijke.

3 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Pauwels & Partners verbindt zich ertoe enkele de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Bij het invullen van het contactformulier op onze website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Indien u gebruik maakt van onze diensten kunnen ook andere persoonsgegeven worden verwerkt voor zover dit relevant is voor de behandeling van uw dossier, waaronder:

 • adresgegevens
 • bankrekeningnummer
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geslacht
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • rijksregisternummer

Het kan ook gaan om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon
 • medische informatie
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken
 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

4 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Wij verzamelen persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden
 • In het kader van de behandeling van uw vragen of uw dossier
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Bij een bezoek aan deze website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Pauwels & Partners bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Pauwels & Partners en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Pauwels & Partners zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Pauwels & Partners.

We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht of doorgegeven worden aan derde partijen. Zij worden uitsluitend meegedeeld aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de cliënt, dan wel om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Pauwels & Partners heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het te realiseren doel, zoals de uitvoering van onze overeenkomsten of het voldoen aan onze wettelijke of deontologische verplichtingen.

Persoonsgegevens die werden bekomen en verwerkt in het kader van de behandeling van een dossier bewaren wij minstens gedurende de wettelijke bewaringstermijn van 5 jaar (art. 2276bis BW). In bepaalde gevallen, met name wanneer dit wordt verantwoord door de aard van uw dossier, zullen wij uw persoonsgegevens evenwel bewaren voor een maximale duur van 10 jaar.

6 Wij gebruiken cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van Pauwels & Partners wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies worden ingeschakeld op browserniveau. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring .

7 Wat zijn mijn rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Pauwels & Partners verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Pauwels & Partners onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

7.2 Recht op inzage / rectificatie / wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over een recht om van Pauwels & Partners uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Pauwels & Partners uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Pauwels & Partners hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@pauwelsadvocaten.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds worden verbeterd. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Pauwels & Partners. Pauwels & Partners zal hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Pauwels & Partners beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

7.3 Recht op beperking van / bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Pauwels & Partners nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Pauwels & Partners de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Pauwels & Partners nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

De gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Pauwels & Partners staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Pauwels & Partners dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op bezwaar.

Indien de gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Pauwels & Partners hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@pauwelsadvocaten.be.

7.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht om de aan Pauwels & Partners verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker.

Indien de gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Pauwels & Partners hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@pauwelsadvocaten.be.

7.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming / recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Pauwels & Partners bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien de gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Pauwels & Partners hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@pauwelsadvocaten.be.

Disclaimer

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacyverklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Pauwels & Partners, als voor jou, de gebruiker. Zodra u gebruik maakt van onze website erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1 Wie zijn wij?

Deze website is een initiatief van:

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

2 Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Pauwels & Partners biedt een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere gebruiker. Wij nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Desondanks kunnen wij u geen absolute garanties geven en dienen de genomen maatregelen als een inspanningsverbintenis te worden beschouwd.

Ieder gebruik van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat Pauwels & Partners nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die zou voortvloeien uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud van onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden hieraan de grootste zorg. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud van onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden, zonder de bezoekers daarvan in kennis te moeten stellen.

De verstrekte informatie op onze website wordt geheel vrijblijvend aangeboden, zonder enige garantie op volledigheid of correctheid, en mag niet worden beschouwd als (juridisch) advies.

Pauwels & Partners kan bijgevolg nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (directe en indirecte) schade die de bezoeker zou lijden ingevolge de kennisname en/of het gebruik van de inhoud van haar website, evenmin als voor links naar andere websites of diensten van derden.

Indien bepaalde inhoud van onze website een schending van geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen zou betekenen, vragen wij u ons dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat wij eventueel de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Onze website bevat inhoud die kan worden gedownload. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Pauwels & Partners kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ingevolge een verlies van data of schade aan het computersysteem van de gebruiker.

Specifiek voor de tarieven en andere informatie over de door Pauwels & Partners aangeboden diensten geldt een voorbehoud voor programmeer- en typefouten. Deze tarieven en informatie worden voorts eveneens vrijblijvend verstrekt en mogen geenszins als een concreet aanbod tot overeenkomst worden beschouwd.

2.3 Wat wij van jou als gebruiker verwachten

Ook de gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De gebruiker dient zich steeds te onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van onze website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij Pauwels & Partners vrijwaren voor iedere schadeclaim die volgt.

3 Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website. Pauwels & Partners kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door het gebruik de links en de websites van derden.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4 Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Pauwels & Partners en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Pauwels & Partners hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5 Algemene bepalingen 

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Eventuele geschillen die zouden voortvloeien uit het bezoek/gebruik van onze website worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Verder zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen in het gedrang zouden komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Algemene voorwaarden

1 Wettelijke informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van het kantoor Pauwels & Partners aan de cliënt en sluiten de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt in ieder geval uit.

Pauwels & Partners bv is een Belgische vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Broekstraat 4, met KBO-nummer 0738.545.825, met btw-nummer BE0738.545.825, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen.

T +32 15 24 08 80
E info@pauwelsadvocaten.be

De advocaten verbonden aan Pauwels & Partners zijn allen ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen en zijn onderworpen aan de deontologische code van de Orde van Vlaamse Balies. Eventuele klachten van tuchtrechtelijke aard dienen gericht te worden aan de Stafhouder van de balie Provincie Antwerpen (Bolivarplaats 20 bus 15, 2000 Antwerpen).

2 Dienstverlening

Pauwels & Partners stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord en biedt u onder meer hiernavolgende diensten aan:

 • bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen;
 • opstellen van contracten, statuten…;
 • juridisch advies;
 • bijstand en vertegenwoordiging voor alle rechtbanken in België, voor de buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten, voor verschillende overheden, voor algemene vergaderingen van vennootschappen en voor alle fiscale, administratieve en tuchtinstanties.

Pauwels & Partners informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, eventueel op verzoek, alle nuttige informatie aan de advocaat.

Buiten de gebruikelijke taken die door Pauwels & Partners worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan over aan de advocaat.

Pauwels & Partners doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants. Deze worden gekozen in overleg met de cliënt.

Pauwels & Partners stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien Pauwels & Partners een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, wordt de cliënt in kennis gesteld van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet kan worden doorgestort. Pauwels & Partners mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisies of staten van kosten en ereloon. Pauwels & Partners brengt de cliënt hiervan evenwel op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. Het feit dat Pauwels & Partners openstaande provisies of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen, voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen. Pauwels & Partners stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

De cliënt kan de overeenkomst met Pauwels & Partners op elk ogenblik beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Pauwels & Partners maakt alsdan haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Pauwels & Partners kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. Pauwel & Partners kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop zij haar prestaties staakt, zal rekening worden gehouden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

3 Berekeningswijze kosten en erelonen

Het ereloon betreft de vergoeding van de geleverde juridische dienstverlening. Onze erelonen worden berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed. Voor de concrete begroting ervan hanteert Pauwels & Partners een uurtarief van € 120,00 (excl. btw).

Hiervan kan eventueel worden afgeweken in functie van de aard van het dossier, het spoedeisende karakter of de complexiteit van de zaak.

Daarnaast gelden de volgende forfaitaire kostentarieven per eenheid (excl. btw):

opening dossier:€ 30,00
brieven / faxen:€ 10,00
e-mails:€ 8,00
aangetekende zendingen:
€ 20,00
conclusies, dagvaardingen... (p.p.):€ 12,00
kopieën / scans (p.p.):
€ 0,10
financiële verrichtingen:
€ 3,00
verplaatsingen (per km):
€ 0,50


Pauwels & Partners heeft steeds het recht haar tarieven van kosten en ereloon te herzien.

Bij aanvang en tijdens de looptijd van het dossier, brengen wij onze kosten en erelonen in rekening door middel van provisiefacturen. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat wordt bepaald in van de aard van de zaak en de opdracht.

Aan het einde van de tussenkomst ontvangt de cliënt een eindfactuur met een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties en kosten, waarbij tevens de reeds betaalde voorschotten worden verrekend.

Pauwels & Partners hanteert een specifieke werkwijze en tariefformule voor incassoprocedures. Deze zijn terug te vinden op de website.

4 Betalingsvoorwaarden

Alle facturen en provisies zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na respectievelijk de factuurdatum of de verzending van de provisievraag, tenzij Pauwels & Partners, gelet op de noodwendigheden van de zaak, een kortere termijn vooropstelt.

Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met intresten aan 10 % per jaar en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00, beide onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien het bewijs van grotere werkelijke schade wordt geleverd.

Eventueel protest van een factuur of gevraagde provisie dient binnen de 7 dagen na respectievelijk de factuurdatum of de verzending van de provisievraag per aangetekend schrijven te worden gemeld, bij gebreke waaraan de aangerekende bedragen als aanvaard worden beschouwd. Eventueel protest op zich doet geen afbreuk aan de betalingsverplichting in hoofde van de cliënt.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag en nadat daarvan kennis is gegeven aan de cliënt, is Pauwels & Partners gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat haar aansprakelijkheid daardoor in het gedrang kan komen.

5 Aansprakelijkheid

Pauwels & Partners en de aan haar verbonden advocaten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid door middel van een door de Orde van Vlaamse Balies onderschreven collectieve verzekering, polis LXX034899, bij Amlin Europe nv, met zetel gevestigd te 1210 Brussel, Albert II-laan 9. De waarborg burgerlijke beroepsaansprakelijkheid bedraagt maximum € 2.500.000,00 per schadegeval.

De aansprakelijkheid van Pauwels & Partners en de aan haar verbonden advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, blijft alleszins beperkt tot de dekking en het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd, behoudens in geval van opzettelijke fout of fraude. De cliënt acht deze verzekering van Pauwels & Partners en de aan haar verbonden advocaten voldoende en aanvaardt deze beperking van aansprakelijkheid.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van Pauwels & Partners en de aan haar verbonden advocaten beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.

Pauwels & Partners en de aan haar verbonden advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan Pauwels & Partners dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

6 Witwaswetgeving

Krachtens de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering heeft Pauwels & Partners de verplichting tot waakzaamheid, identificatie van de cliënt en melding van witwaspraktijken aan de Stafhouder van de balie Provincie Antwerpen bij de verstrekking van volgende diensten:

 • Bijstand van de cliënt bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met:
 • 1° de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven;
 • 2° het beheer van diens geld, waardepapieren of andere activa;
 • 3° de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen;
 • 4° het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen;
 • 5° de oprichting, exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren.
 • b) optreden in naam en voor rekening van de cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.

In dat kader is Pauwels & Partners verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. Pauwels & Partners kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken.

De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen in rekening worden gebracht.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van een rechtspersoon of een andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe Pauwels & Partners te informeren over elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich er verdere eveneens alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aan te leveren die door Pauwels & Partners worden gevraagd. In geval van niet-medewerking door de cliënt, is Pauwels & Partners gerechtigd om het verstrekken van haar diensten te weigeren, hetzij te beëindigen.

Daarnaast is Pauwels & Partners in bepaalde omstandigheden verplicht om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van de balie. Pauwels & Partners is ten aanzien van de cliënt en/of derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van om het even welke rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

7 Bevoegdheid

De relatie tussen Pauwels & Partners en de cliënt wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Voor de beslechting van eventuele geschillen die uit deze relatie zouden voortvloeien zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, dan wel het Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg bevoegd.

Dit onverminderd de mogelijkheid om het geschil in arbitrage voor te leggen aan de taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten, in geval van wederzijds akkoord van Pauwels & Partners en de cliënt.

8 Nietigheidsbepaling

De nietigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen, brengt geenszins de nietigheid van de volledige algemene voorwaarden met zich mee. De overige bepalingen blijven in dat geval onverminderd van toepassing.